Untitled Document
Username
Password
 
บทเรียน
 
 
ดาวน์โหลด
โปรแกรม
ใบความรู้
ใบงาน

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

                 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค, 2556.
อำนวย เดชชัยศรี และคณะ. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช , 2551.

อารียา ศรีประเสริฐและคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.