Untitled Document
Username
Password
 
บทเรียน
 
 
ดาวน์โหลด
โปรแกรม
ใบความรู้
ใบงาน

ข้อมูลครูผู้สอน


รูปถ่าย
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาว สุกัญญา วงค์ชัย
วันเกิด :
วันที่ 30 เมษายน 2525
อายุ :
39 ปี / 7 เดือน / 29 วัน
ที่อยู่ :
เชียงราย
เบอร์โทร :
0895537335,0987974140
อีเมล์ :
work05.sukanya_fara@ckw.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี (ค.บ.) ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2556 ปริญญาโท (ค.ม.) ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2548 ครูผู้ช่วยโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2551 ครูโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ                  
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม    อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย