Untitled Document
Username
Password
 
บทเรียน
 
 
คำแนะนำการใช้บทเรียน

บทเรียนนี้แนะนำให้ใช้   Google Chrome เป็นเว็บบราวเซอร์ในการเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์
หากนักเรียนใช้งานในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต แนะนำให้ดาวน์โหลด App ที่มีชื่อว่า FlashFox
  

บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บทเรียน
             วิธีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
             1. นักเรียนเข้าใช้งานครั้งแรก ให้สมัครสมาชิกก่อน โดยคลิกปุ่ม" ลงทะเบียน" และรอให้ครูผู้สอน
  รับการลงทะเบียน นักเรียนจึงจะใช้งาน Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ได้
             2. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ก่อนศึกษาบทเรียนให้ Login ด้วย Username และ Password
  ที่ลงทะเบียนไว้ ทุกครั้ง
             3. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ
             4. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา
  เมนู" แนะนำรายวิชา"
             5. เข้าสู่บทเรียนโดยนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน แบบปรนัย
  จำนวน 40 ข้อ จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มจากนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบท
             6. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท
             7. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู ดาวน์โหลด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู เมื่อทำเสร็จแล้ว
  คลิกเมนูส่งการบ้าน
             8. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ของบทที่ 1
             9. จากนั้นนักเรียนศึกษาบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 และบทที่ 7 ตามลำดับ
  ซึ่งในการศึกษาในแต่ละบท จะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1
             10. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
  แบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ